DIV+CSS属性清单 | 相关内容color
color版本:CSS1  兼容性:IE4+ NS4+ 继承性:有

 
语法:
 
color : color
 
参数:
 
color :  指定颜色。请参阅颜色单位附录:颜色表
 
说明:
 
检索或设置对象的文本颜色。无默认值。
注意,用颜色名称指定color不被一些浏览器接受。
对应的脚本特性为color。请参阅我编写的其他书目。
 
示例:
 
div {color: #345456; }
div { color: rgb(100,14,200); }
div {color: menu; }
div {color: red; }
 


学习DIV+CSS div css CSS 就上divcss5 在线CSS教程CSS手册CSS3手册