DIV+CSS属性清单 | 相关内容page
page版本:CSS2  兼容性:IE5.5+ 继承性:有

 
语法:
 
page : auto | pagetype
 
参数:
 
auto :  参照当前的默认页面
pagetype :  指定@page规则里的一个页面类型(pagetype)定义
 
说明:
 
检索或指定显示对象容器时使用的页面类型(pagetype)。参阅@page规则。
对应的脚本特性为page。请参阅我编写的其他书目。
 
示例:
 
@page doublepage { size: 8.5in 11in; page-break-after: left }
body { page: doublepage; page-break-after: right }
 


学习DIV+CSS div css CSS 就上divcss5 在线CSS教程CSS手册CSS3手册